03.03.2014 tarih ve 51072895-010.06.01-47644 sayılı genelge ile yürürlüğe giren “2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentleri biyolojik çeşitliliği, ekosistemi, sulak alanlar, nesli tehdit ve tehlike altındaki türler ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasını esas almakta olup; 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentleri ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b),  (c),  (ç),  (d),  (e)  ve  (g)  bentleri” uyarınca faaliyetin ekolojik yaşam üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik yapılacak çalışmaların bütününü kapsamaktadır Faaliyet sahiplerinden Yatırımlarının Çevresel Etki Değerlendirme ve Çevre İzin ve yatırım maliyeti  süreçlerinde ornitolojik incelemelerin yapılması istenebilmektedir. Ornitolojik raporlar proje alanı ve yakınında bulunan kuşlar açısından önemli beslenme, dinlenme, geceleme, kışlama, üreme alanlarını, korunan alanları ve habitat ihtiyaçları belirleyerek ve bu alanların projeden nasıl etkileneceği belirler ve alınması gereken önlemleri belirler.

Ornitolojik raporlar Orman ve Su İşleri Bakanlığının 03.03.2014 tarih ve 51072895- 010.06.01-47644 sayılı genelgesinde belirtilen şartlara göre hazırlanır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce incelenir.

Göç hareketlerinin yoğun olarak gerçekleştiği Ülkemizde 500’den fazla kuş türünü ve kuşların yaşam döngülerini elverişli koşullarda sürdürebilmesi için gerekli olan önemli sulak alanları barındırmaktadır. Özellikle rüzgar enerjisi türbinlerinin ve havaalanların bulunduğu bölgelerde sürdürülebilir çevre  dostu  projeler üretebilmek için  ornitolojik incelemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara