Toprağın doğal yoldan veya insanoğlu faaliyetleri sonucu yok edilmesi, bozulması, zarar görmesine engel olmak veya önlemek için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel önleyici faaaliyetleri   kapsayacak şekilde toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla Toprak Koruma projeleri hazırlanır . Toprak koruma  projeleri  08.06.2010 tarih  ve  27605  sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan  ve 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren  TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK kapsamında toprak kirliliğine neden olabilecek işletmelere (ilgili yönetmelik Ek-2 Tablo-2’de tanımlı faaliyeti yapanlar), ön değerlendirme sonucu, “Saha durum ve risk değerlendirme ön raporu” , “saha durum ve risk  değerlendirme nihai  raporu”  ,  “Temizleme  faaliyet  planlama  ve  değerlendirme raporu” ve “temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu” hazırlatma yükümlülüğü doğabilmektedir                                                                                .

Alanda yapılacak faaliyet ve yatırım sürecinde toprakların korunması, doğal ve yapay  olaylar sonucu  meydana gelen  toprak  kayıplarının önlenmesi; arazi kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma projelerinin uygulamaya konulması ile sağlanır.

Zorunlu olarak kazı veya dolgu gereken herhangi bir arazi kullanımı ile toprak kayıpları ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından bu projeler hazırlanır veya hazırlattırılır.

Arazi  bozulmaları  ve  toprak  kayıplarını  önlemek  için  gerekli  olan  sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, drenaj gibi imalat, inşaat ve kültürel tedbirleri içeren   en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda hazırlanan projeler mülki idare amirleri (valilik) tarafından onaylanır.

Valilikler , heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için, toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır

Yol Tarifi Al
Hemen Ara