Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Aralık 2007 itibariyle yayınlayarak yürürlüğe aldığı ve

23.01.2010 da 27471 sayı ile revize ettiği Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması yönetmeliği’ne göre; Orman ve orman sayılmayan alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri nedeniyle oluşan zararları bertaraf edebilmek ve terk edilen sahaların rehabilitasyonunun sağlanabilmesi için zorunlu hale getirilen yükümlülükler bulunmaktadır.

 

Orman sayılan alanlar dışındaki madencilik faaliyetlerinde, faaliyet sahipleri her kapsamdaki ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) İzinlerine ek olarak, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı / Çevre Yönetim Planı (Kum, çakıl vb. madenler için) hazırlamak ve bu planı aynen uygulayacaklarını ilgili birimlere taahhüt etmekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Doğaya yeniden kazandırma; Maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonrasında topoğrafyası değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak,projesine uygun olarak ıslah edilmesini, ilgili mevzuatta yer alan çevre ile uyumlu hâle getirmeyi ve rehabilitasyonu ifade eder.

Yatırımcıların, İşletme faaliyetlerinin ve girişimcilerin faaliyetleri sebebi ile dejenere olan arazilerin, sahaların ve alanların yeniden düzenlenmesi, biyolojik duyarlılığı sağlama, gerekli düzeltme çalışmasının yapılması, bitki toprağının serilmesi, bitkilendirme ve tohum ekme, arazi yapısının karakteristik özelliğine göre rekreasyon alanlarının oluşturulması, gerekli peyzaj (bitkilendirme ve ağaçlandırma) işlemlerinin bir plan çevresinde hazırlamasını anlatan projedir.

İşletme iznini almış faaliyet sahipleri ise, en geç 1 yıl içinde İl Çevre Şehircilik

Müdürlüğü’ne “Doğaya Yeniden Kazandırma Planını vermek zorundadırlar

Ormanlık alanlarda ise, orman İşletme izni müracaatında bulunan faaliyet sahiplerinin rehabilitasyon projesi hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyette olup, doğaya yeniden kazandırma planını sunmamış işletmelere ait doğaya yeniden kazandırma formatı, çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamaya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanır.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara