Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevlidir.

Yükümlülükleri

21.11.2008  Resmi  Gazete  tarih  ve  27  061  sayılı  “Çevre  Denetimi  Yönetmeliği”,

21.11.2013 Resmi Gazete tarih ve 28828 Sayılı “ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında;

Tesis veya faaliyet bünyesinde;

1)Çevre  yönetimi  faaliyetlerini  mevzuata  uygun  bir  şekilde  yürütmek  ve  koordine

etmekle,

2)Yürütülen   çalışmaları   düzenli   aralıklarla   izleyerek   ilgili   mevzuatta   belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

3)Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine / sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza

edilmesini sağlamakla,

4)Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine / sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

5)Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

 

6)Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

7) İstenecek  bilgi  ve  belgeleri  belirtilen  formatta;  zamanında  ve  eksiksiz  olarak iletmekle,

8) Bakanlık veya il çevre ve şehircilik müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

9) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür. Çevre danışmanlık firmaları; çevre görevlilerinin yükümlülüklerine ek olarak;

10)İlgili çevre görevlisinin, hizmet verdiği tesis ve faaliyetlerden;

11) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alanlar için ayda en az iki,

12) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2

listesinde yer alanlar için ayda en az bir,tam gün çalışmasını sağlamakla,

13) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması veya feshedilmesi durumunda, hizmet verdiği tesis veya faaliyeti en geç yirmi iş günü içerisinde yetkili makama bildirmekle,yükümlüdür.

 Çev re Da n ı şman l ı k Yet e rl i k Bel g esi (ÇD YB)   fot o g raf ( k o yu l ma l ı mı  ?)

KÜRESEL ÇEVRE …………………no’lu “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİK BELGESİ” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara