Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansı (E-İzin) uygulaması, 29 Nisan 2009 tarih ve

27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve

Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile yürürlüğe girmiştir. e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır.

Çevre izni; Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni,

Çevre lisansı; Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade etmekte olup,

 

Çevre iznine veya çevre izin/lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

  1. a) Çevreye   kirletici   etkisi   yüksek   düzeyde   olan   işletmeler   (Ek-1   Listesi)
  2. b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) Ek 1 ve Ek 2 de yer alan

işletmelerin, Çevre izni veya çevre izin lisansı alması zorunludur. Ek-1 ve Ek-2 Listeleri İçin Tıklayınız.  ( Ekl en meli mi  ? Tu ğ çe)  Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusunu;

1)       Faaliye sahibi Çevre yönetim birimi,

2)       İşletme bünyesinde yer alan yetkili çevre görevlisi

3)       Bakanlıkça   yetkilendirilmiş   çevre   danışmanlık   firmaları   tarafından   yapılabilir.

İzin Lisans Süreci

Çevre izin veya çevre izin ve lisansı, Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık, Ek- 2

listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir. Çevre izni ve çevre izin ve lisans süreci iki aşamalıdır:

Geçici Faaliyet Belgesinin verilmesi,

Çevre İzin ve çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması.

Yetkili makam tarafından başvurunun uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilir. Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve

lisansının e-başvuru sürecini tamamlamaları zorunludur.

 

İzinler;  Emisyon İzni, Gürültü Kontrolü İzni, Atık Su Deşarjı İzni, Tehlikeli Madde Atık Su

Deşarjı İzni, Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisansı; Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Ara Depolama Lisansı, İşleme Lisansı, Arındırma Lisansı ,Çevre İzin ve/veya Lisans Belgesinin Geçerliliği ve Yenilenmesi İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir. Çevre

izin ve/veya lisans alma süreci aşağıdaki durumlarda yeniden başlatılır:

İşletmenin faaliyet yerinin/konusunun değişmesi,

İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,

İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,

İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.

Yol Tarifi Al
Hemen Ara